mércores, 30 de outubro de 2019

Ser profesor de secundaria en Ottawa
Ser profesor é unha actividade laboral que, polo que fun quen de percibir, goza dun amplo recoñecemento social en Canadá, polo que facer o máster de profesorado constitúe unha saída profesional para moitos graduados. O sistema educativo está descentralizado, con independencia para cada provincia. En Ontario, para poder optar a un posto de traballo como profesor é requisito obrigado obter a licenza da OCDSB (Ottawa Carleton District School Board) Os directores dos centros son, finalmente, os que contratan ao profesorado, en función das necesidades específicas.


O profesorado imparte diariamente tres dos cuatro periodos lectivos, reservando o restante periodo para a preparación das clases. Participar en clubes e actividades que non están directamente incluidas no horario lectivo non é obrigatorio para o profesorado.

Cada centro escolar funciona de maneira diferente, dependendo en ampla medida da dirección do mesmo, que ten a capacidade de contratar ao equipo docente. A miña impresión persoal foi que o profesorado do centro que me foi asignado, Lonfiends-Davisson Heights Secondary School, estaba moi implicado en todo o proCeso de ensino-aprendizaxe do alumnado.  Normalmente os profesores comezan a xornada de traballo con bastante antelación ao comezo das clases, o que lles permite intercambiar información nos departamentos. Maioritariamente permanecían no centros ao remate das clases para atender as dúbidas do alumnado, organizar os clubes ou intercambiar información coas familias dos estudantes.

Non existen as gardas de clase asignadas ao profesorado. Cando un profesor non pode asistir ao centro, contrátase a unha persoa non vinculada ao centro para cubrir esa clase. En moitas ocasións trátase de profesores xublilados, que a través deste traballo ocasional complementan os seus ingrasos.

Periódicamente o profesorado de cada centro recibe formación externa durante a xornada laboral, polo que ese día é declarado coma non lectivo para o alumnado. Nestas actividades formativas desenvólvense proxectos interdisciplinares en función das demandas do profesorado. A coordinación entre os membros dos departamentos, con estándares de aprendizaje moi concretos, actividades deseñadas de forma colaborativa, test realizados conxuntamente e actividades experimentais simultáneas, constitúe un pilar fundamental dentro do proceso de ensino aprendizaxe, tal e como se entende na provincia de Ontario.
Ningún comentario:

Publicar un comentario